fbpx

Algemene Voorwaarden

Toko is een coworking – en ventplek voor creatieve wereldverbeteraars.

Boekingen vergaderruimtes Toko

Toko coworking space neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

Toko coworking space behoudt zich het recht voor om ten aller tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren. De leden van Toko hebben voorrang op de boeking van de ruimtes.

Na de boeking ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.

In de prijs van iedere vergaderruimte is inbegrepen:

 • 21% btw
 • Gebruik van het draadloos internet
 • Gebruik van de gemeenschappelijke activiteiten

In de prijs is niet inbegrepen:

 • Maaltijden
 • Dranken

Betalingen

De betalingen worden vereffend via een factuur na afloop van elke maand.

Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Toko coworking space niet verplicht hieraan te voldoen. Het is de vrije keuze van Toko coworking space of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel worden wijzigingen binnen 48 uur voor aankomst niet aanvaard, en leiden bijgevolg tot 100% van het verblijf als kost.

Annuleren

Voor externen, die geen coworking overeenkomst hebben geldt:

 1. Na het ontvangen van de reserveringsbevestiging kunt u binnen 24 uur, startend vanaf de verzenddatum, afzien van uw boeking.
 2. Bij annulering meer dan 48 uur vóór aanvang van het verblijf, is de annulering kosteloos.
 3. Bij annulering binnen de 48 uur voor aanvang van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 5. De betaling van het volledige bedrag dient uiterlijk binnen de 7 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Toko coworking space.

Reglement

Teneinde het verblijf in de coworking space voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het reglement. Deze reglementen zijn beschikbaar aan de receptie van het Toko coworking space.

Er heerst een rookverbod in het volledige gebouw.

De faciliteiten van Toko mogen niet gebruikt worden op een manier waarbij eigendommen beschadigd, onbruikbaar gemaakt worden, interfereren met de IT-infrastructuur zowel van gebruikers als die van Toko.

Het is absoluut verboden om de IT-infrastructuur van Toko te overbelasten of ongeoorloofde IT-handelingen uit te voeren.

Overmacht

Overmacht aan de zijde van Toko coworking space bestaat: indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Toko coworking space. Daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid

 • Toko coworking space aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de coworking space. Indien u iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt u dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend;
  1. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in de coworking space.
 • De persoon die de reservatie gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Toko coworking space en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het gebouw bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
 • Bij niet juist gebruik c.q. Niet juist achterlaten van de werkplek en faciliteiten kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
 • Schadegevallen zullen verhaald worden op de gebruiker, vermeerderd met 50€ administratiekosten.

Klachten

Ondanks alle zorgen van Toko coworking space kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de directie op te nemen, teneinde de directie in de gelegenheid te stellen e.e.a. Onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 week na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via berchem@toko.space

Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in de coworking space bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een Toko coworking space -publicatie en/of voor weergave op een internetsite van het Toko coworking space, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/ of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.