fbpx

Open Call Kunstenaars

Muslinked is een Netwerkorganisatie voor high potentials met migratieroots. Met Toko baat de organisatie ook een coworkingsruimte uit waarbij ondernemers, organisaties en individuen samenkomen om te werken, leren en te leven. Naast de werkruimte is er ook een ruimte voor culturele activiteiten en een bar waar de buurt gezellig iets kan komen drinken. De unieke locatie fungeert ook als platform voor kunst vanuit de diverse samenleving in al zijn facetten.

Kunstenaars uit de hedendaagse art-sector worden uitgenodigd om de locatie te verkennen en zich hierdoor te laten inspireren voor sitespecifieke ingrepen of op zichzelf staande werken. De variatie aan kunstvormen en het combineren van verschillende disciplines leidt tot een boeiend samenspel en creëert hierdoor een groter publieksbereik.

TOKO CULTURE #1

Voor de eerste editie in februari – mei 2019 is er gekozen om de complete ruimte van Toko beschikbaar te stellen aan de kunstenaars.

De deelnemende kunstenaars zullen voornamelijk in binnenruimtes aan de slag gaan. Op die manier zoeken we naar een boeiende samenwerking tussen kunst en openbare ruimte en geven de kunstenaars met hun werk, tijdelijk een andere bestemming aan deze locaties.

Toko geeft aan iedereen de mogelijkheid zich in te schrijven als deelnemer. Kunstenaars worden uitgenodigd om op eigen initiatief de ruimte te verkennen en zich hierdoor te laten inspireren, waarna ze een concept of een reeds gerealiseerd werk kunnen indienen.

Ben je kunstenaar en wens je graag deel te nemen aan TOKO CULTURE #1 dan kan je bijgevoegd document invullen en online terugsturen voor 1 februari naar info@muslinked.be of per post naar TOKO, Statiestraat 139, 2600 Berchem. Voor vragen of meer in info contacteer ons.

Het actieterrein van TOKO CULTURE #1

Deze call draait rond de ruimte van Toko. De complete kantoorruimte, barruimte, vitrine en vergaderlokaal worden ter beschikking gesteld.

Inschrijfformulier


Inschrijving

Alle kunstenaars van minimum 18 jaar kunnen een dossier indienen. Deelname kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te versturen vóór 1 februari 2019, samen met de nodige documenten.

Enkel volledig ingevulde dossiers met de
gevraagde documentatie worden aanvaard voor selectie.

Selectieprocedure

De jury voert een selectie uit op basis van de
ingezonden dossiers (volledigheid, beeldmateriaal, …). De focus ligt op de
samenstelling van een interessante tentoonstelling in de beschikbare ruimtes en
omgeving. De tentoonstelling wordt op een uitdagende en professionele manier gecureerd
en zal zowel leken als kenners bekoren.

Tussen 1 februari en 7 febuari worden alle dossiers door de juryleden beoordeeld en wordt de selectie gemaakt. Tegen de samenstelling en de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk. Indien nodig, wordt aan de kunstenaars gevraagd het werk extra toe te lichten vóór de definitieve beslissing.

De kunstenaars worden voor 10 februari per mail op de hoogte gebracht door de jury.

Algemene voorwaarden

Iedereen is vrij een dossier in te dienen. De
minimumleeftijd is 18 jaar.

Alle dossiers moeten vóór 1 februari 2019 ingediend zijn met vermelding van ‘Deelname TOKO CULTURE #1 via post naar Toko, Statiestraat 139, 2600 Berchem of per mail naar info@muslinked.be.

Het dossier bevat volgende informatie:

  • volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
  • beeldmateriaal van een portfolio.
  • een gedetailleerde omschrijving van het ingediende kunstwerk. Het kunstwerk kan een nieuw werk zijn of een recent werk van max. 5 jaar oud.

Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking en worden niet voorgelegd aan de jury. De kunstenaar staat zelf in voor de verzekering van zijn werk. Toko is niet aansprakelijk voor schade aan derden en aan kunstwerken.

Kunstenaars brengen hun werk zelf naar de
locatie op een nog af te spreken plaats en halen het meteen na de tentoonstelling
terug op.

Kunstenaars die ter plekke hun werk willen realiseren, bespreken samen met de organisatie de gekozen locatie en timing van het maken en installeren van het kunstwerk.

Er wordt verwacht van de kunstenaar het materiaal, nodig voor het installeren van het kunstwerk, zelf mee te brengen. Er wordt door Toko geen extra financiële middelen voorzien. Binnen de realistische mogelijkheden van Toko wordt er voor technische ondersteuning gezorgd.

Auteursrechten

De kunstenaar verklaart dat hij de
intellectuele rechten bezit van het ingeschreven werk.

De kunstenaar verleent de toestemming aan Toko en Muslinked om opnames/afbeeldingen te maken van zijn werk(en) op film, video, foto of eender welke beelddrager, deze opnames geheel of gedeeltelijk te verwerken in een programma en de opnames en/of dit programma geheel of gedeeltelijk uit te zenden en op aanvraag ter beschikking te stellen aan het publiek, ongeacht de gebruikte technische standaarden en ongeacht de eindtoestellen die vereist zijn voor de raadpleging van de content door het publiek en de daarvoor gebruikte technologie, en dit zonder dat hiervoor nog enige bijkomende vergoeding van auteursrechtelijke, naburigrechtelijke of welke aard dan ook verschuldigd is.

De opnames/afbeeldingen kunnen eveneens
gebruikt worden voor de promotie van het evenement en/of het programma in alle
media.

De kunstenaar geeft de toestemming om een
afbeelding van zijn werk op te nemen in een eventuele publicatie in aansluiting bij de
tentoonstelling waarvan de vorm en de inhoud bepaald zal worden door de aard
van de geselecteerde werken en het tentoonstellingsconcept, zonder dat hiervoor
een bijkomende vergoeding moet worden betaald.

De kunstenaar vrijwaart Toko en Muslinked voor elke aanspraak van derden in dit verband. Toko heeft niet het recht afbeeldingen van het werk te commercialiseren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar. De kunstenaar geeft toestemming om het ingediende dossier op te nemen in de tentoonstelling. Toko en Muslinked bewaart alle ingediende dossiers in haar archief.

Aanvaarding reglement

Door het insturen van het  inschrijvingsformulier aanvaarden de
deelnemende kunstenaars de bepalingen van dit reglement volledig en
onvoorwaardelijk.